Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття українською, англійською, німецькою або польською мовами, раніше ніде не публікована та не передана для публікації в інші видання.
 • Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Mikrosoft Word, шрифт Times New Roman 14 (дані про автора, анотації, реферат, література та її транслітерований варіант), інтервал 1,5, усі береги – 25 мм, абзац – 10 мм).
 • Матеріал має містити: індекс УДК; ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора; назву статті; анотацію українською мовою, ключові слова; реферат статті та ключові слова англійською мовою.
 • Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу;  висновки та перспективи подальшого дослідження, список використаної літератури.
 • Після списку використаної літератури подавати References.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей

Приймаємо статті українською, англійською, німецькою або польською мовами, раніше ніде не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 (дані про автора, анотації, реферат, література та її транслітерований варіант), інтервал 1,5, усі береги – 25 мм, абзац – 10 мм).

У тексті не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Матеріал має містити: індекс УДК; ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора; назву статті (усі літери – великі); анотацію українською мовою (500 знаків), ключові слова (5–7 слів); реферат статті (2000 символів) та ключові слова англійською мовою (реферат має містити скорочений зміст статті, її мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження, подані без комп’ютерного перекладу); кількість посилань на літературу.

Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

Редколегії важливо, щоб у статті було посилання на публікації із попередніх випусків збірника.

Після тексту статті за алфавітом подати Список використаної літератури, оформлений за вимогами державного стандарту. Бібліографічні посилання у тексті – у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки.

Після списку використаної літератури подавати References. Для транслітерації використовуємо сайт Онлайн транслітерації https://translit.net/ua/; http://translit.kh.ua/?lat

Література

 1. Кравчук С.Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості у звʼязку з її цінностями самоактуалізації / С.Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 25. – С. 152–166.
 2. Ларіна Т.О. Життєстійкість як передумова постановки життєвих завдань / Т.О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості / за ред. Т.М. Титаренко. – К. : Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної і політичної психології, 2012. – Вип. 6. – С. 287–322.
 3. Титаренко Т.М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : [навч. посіб.] / Т.М. Титаренко, Т.О. Ларіна. – К., 2009. – 76 с.
 4. Чиханцова О.А. Духовність як ресурс розвитку життєстійкості особистості / О.А. Чиханцова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9. – 2016. – С. 540–546.
 5. Чиханцова О.А. Життєстійкість як чинник збереження психічного здоровʼя / О.А. Чиханцова // Особистість в умовах кризових викликів сучасності : матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / за ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – С. 214–221.
 6. Зелінська Т.М. Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / Тетяна Миколаївна Зелінська ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2014. – 547 с.

References

 1. Kravchuk, S.L. (2014). Psykholohichni osoblyvosti zhyttiestiikosti osobystosti u zviazku z yii tsinnostiamy samoaktualizatsii [Psychological peculiarities of hardiness of the individual in connection with its values of actual actualization]. In S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva (Eds.), Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine (Issue 25), (рр. 152–166). Kamianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].
 2. Larina, T.O. (2012). Zhyttiestiikist yak peredumova postanovky zhyttievykh zavdan [Тhе hardiness as a prerequisite for the setting of lifeʼs tasks]. In T.M. Tytarenko (Ed.), Yak buduvaty vlasne maibutnie: zhyttievi zavdannia osobystosti – How to build your own future: the vital tasks of the individual (Issue 6), (рр. 287–322). Kyiv: Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut sotsialnoi i politychnoi psykholohii [in Ukrainian].
 3. Tytarenko, T.M., & Larina, Т.О. Zhyttiestiikist osobystosti: sotsialna neobkhidnist ta bezpeka [Тhе hardiness of the person: social necessity and safety]. Kyiv [in Ukrainian].
 4. Chykhantsova, O.A. (2016). Dukhovnist yak resurs rozvytku zhyttiestiikosti osobystosti [Spirituality as a resource for the development of a personʼs hardiness]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka – Actual problems of psychology: Collection of scientific works of the Institute of Psychology named after GS Kostiuk. Tom. IX, Zahalna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. Istorychna psykholohiia ‒ Vol. ІХ, General Psychology. Ethnic psychology. Historical psychology. (Issue 9), (рр. 540–546). [in Ukrainian].
 5. Chykhantsova, O.A. (2016). Zhyttiestiikist yak chynnyk zberezhennia psykhichnoho zdorovia [Тhе hardiness as a factor in the preservation of mental health]. In S.D. Maksymenkо (Ed.), Osobystist v umovakh kryzovykh vyklykiv suchasnosti – Personality in the context of the crisis challenges of our time: Proceedings of the methodological seminar NAPN of Ukraine, (рр. 214–221). Kyiv [in Ukrainian].
 6. Zelinska, T.M. (2014). Psykholohiia osobystisnoi ambivalentnosti v yunatskomu vitsi [Psychology of individual ambivalence in the youth age]. Doctorʼs thesis. Kyiv [in Ukrainian]

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.