DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.196289

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Валентина Стець

Анотація


.

Анотація. В умовах сучасності вітчизняна система освіти зазнає значних змін. Обговорюється необхідність оновлення технологій навчання, які сприяють підвищенню якості освітнього процесу.

У контексті освітніх реформ гостро постало питання про доцільність запровадження інклюзивного навчання та підвищення вимог до діяльності педагогів. Більшість респондентів позитивно відгукуються про роль інклюзії в освітньому процесі загальноосвітньої школи або дитячого садка, повністю або частково погоджуючись з тим, що інклюзивна освіта має бути однією з форм навчання дітей з ОМЗ, хоча не всі педагоги мотивовані на реалізацію ідей інклюзії у педагогічній практиці. Це підтверджують кількісні дані за критерієм мотиваційно-ціннісної готовності. Як основний аргумент, що обґрунтовує недостатню мотиваційну готовність респондентів до роботи в умовах інклюзивної освіти, можна віднести відсутність необхідних знань про особливості розвитку дітей з ОМЗ, їхні особливі освітні потреби і способи задоволення цих потреб з використанням спеціальних методик корекційно-педагогічного впливу.

Операціонально-діяльнісна готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти відповідає переважно середньому рівню. Це недостатній показник, зумовлений відсутністю у респондентів знання принципів і розуміння завдань інклюзивної освіти, а також несформованістю умінь відбирати ефективні методи і прийоми навчання, технології персоніфікованого супроводу дитини з ОВЗ.

Аналіз рефлексивно-оцінної готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти показав, що респонденти адекватно оцінюють власну професійну компетентність в області організації інклюзії. Ці досліджувані позначають наявні у них труднощі і проблеми, прагнуть виділити їх причини. Крім того, відзначається таке: педагоги не можуть проаналізувати наявні ресурси і встановити можливості для організації інклюзивної практики; не можуть у оцінці ефективності запропонованих методів і прийомів навчання дітей з ОВЗ; не виявляються проблеми.


Ключові слова


готовність; інклюзивна освіта; обмежені можливості здоров’я (ОМЗ); рівні готовності до інклюзивної освіти; система освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorbunova, L.N. (2009). Issledovatelskii trening v povyshenii kvalifikatcii pedagogov – subektov razvitiia obrazovaniia [Research training in continuing education of teachers ‒ subjects of educational development]. Standarty i monitoring v obrazovanii – Standards and monitoring in education, 6, 21–25 [in Russian].

Kozyreva, V.A., Radionova, N.F., & Triapitcyna, A.P. (Eds.). (2008). Kompetentnostnyi podkhod v pedagogicheskom obrazovanii [Competency-based approach in teacher education]. Saint Petersburg: Izd-vo RGPU im. A.I. Gertcena [in Russian].

Kraevskii, V.V., & Khutorskoi, A.V. (2003). Predmetnoe i obshchepredmetnoe v obrazovatelnykh standartakh [Subject and general subject in educational standards]. Pedagogika – Pedagogy, 3, 3–10 [in Russian].

Shulzhenko, D.І. (2009). Osnovy psykholohichnoi korektsii autychnykh porushen u ditei [Basics of psychological correction of autistic disorders in children]. Kyiv: [b.v.] [in Ukrainian].

Ostrovska, K.O. (2011). Osoblyvosti stavlennia pedahohiv zahalnoosvitnoi shkoly do inkliuzyvnoi osvity [Peculiarities of the attitude of teachers of general education to inclusive education]. Aktualni problemy psycholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka. T. 10: Psykholohiia navchannia. Henetychna psykholohiia – Actual problems of psychology: a collection of scientific works of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology. Vol. 10: Psychology of training. Genetic psychology, 10 (18), 337–347. Kyiv: DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo» [in Ukrainian].

Ostrovska, K.O. (2012). Psykholohichni chynnyky emotsiinoho vyhorannia u korektsiinykh pedahohiv [Psychological factors of emotional burnout in correctional educators]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia – Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 19: Correctional pedagogy and special psychology, 21, 399–404. Kyiv [in Ukrainian].

Ostrovska, K.O., Salamon, O.L., Sichkar, L.I., Kondratenko, Yu.V., & Rieznik, N.V. (2017). Sekventsiini prohramy dopomohy ditiam z autyzmom [Sequential programs for helping children with autism]. Lviv: Malyi vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Synov, V.M., & Shulzhenko, D.I. (2012). Osoblyvosti umovy sotsializatsii ditei z autystychnymy porushenniamy [Features of conditions for socialization of children with autistic disorders]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia – Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 19: Correctional pedagogy and special psychology, 21, 251–256. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

Shevtsov, A.H., & Synov, V. (2004). Nova stratehiia rozvytku korektsiinoi pedahohiky v Ukraini [New strategy for the development of correctional pedagogy in Ukraine]. Defektolohiia – Defectology, 2, 6–10 [in Ukrainian].

Shevtsov, A.H. (2007). Profesiina mobilnist korektsiinoho pedahoha u reabilitatsiinii systemi koordynat [Professional mobility of the correctional teacher in the rehabilitation coordinate system]. Defektolohiia – Defectology, 4, 40–43 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбунова, Л.Н. (2009). Исследовательский тренинг в повышении квалификации педагогов – субъектов развития образования. Стандарты и мониторинг в образовании, 6, 21–25.

Козырева, В.А., Радионова, Н.Ф., & Тряпицына, А.П. (Ред.). (2008). Компетентностный подход в педагогическом образовании. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена.

Краевский, В.В., & Хуторской, А.В. (2003). Предметное и общепредметное в образовательных стандартах. Педагогика, 3, 3–10.

Шульженко, Д.І. (2009). Основи психологічної корекції аутичних порушень у дітей. Київ: [б.в.].

Островська, К.О. (2011). Особливості ставлення педагогів загальноосвітньої школи до інклюзивної освіти. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Т. 10: Психологія навчання. Генетична психологія, 10 (18), 337–347. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство».

Островська, К.О. (2012). Психологічні чинники емоційного вигорання у корекційних педагогів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 21, 399–404. Київ.

Островська, К.О., Саламон, О.Л., Січкар, Л.І., Кондратенко, Ю.В., & Рєзнік, Н.В. (2017). Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Синьов, В.М., & Шульженко, Д.І. (2012). Особливості умови соціалізації дітей з аутистичними порушеннями. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 21, 251–256. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шевцов, А.Г., & Синьов, В. (2004). Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні. Дефектологія, 2, 6–10.

Шевцов, А.Г. (2007). Професійна мобільність корекційного педагога у реабілітаційній системі координат. Дефектологія, 4, 40–43.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.