DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.196300

УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мар’яна Гринців

Анотація


Анотація. У статті висвітлюється основні підходи для актуалізації упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти.

Аналізуються сучасні дослідження, які засвідчують неухильне зростання наукового інтересу до створення інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти.

Описуються умови для успішної соціальної інтеграції та інклюзії осіб з особливими потребами.

З’ясовано, що ефективність навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії значною мірою залежить від якості підготовки майбутнього фахівця інклюзивної освіти.

Вказується, що саме новітні принципи європейських програм і освітніх практик навчання і соціалізації молоді з особливими освітніми потребами сприяють успішній адаптації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю.

Розглядається сутність створення навчально-наукових Центрів розвитку інклюзивного навчання у закладі вищої освіти з метою вирішення проблеми професійної підготовки фахівців інклюзивної освіти, звертається увага на завдання та реалізацію напрямів діяльності, передбачених проектом.

Характеризується сучасний практичний стан освіти, який виявив, що в закладах вищої освіти професійна підготовка фахівців в основному зосереджена на спеціалізаціях «асистент вихователя» та «асистент вчителя», тому необхідною є підготовка у вищій школі спеціалістів, які володіли б універсальними знаннями і навичками супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі.

Розкриті ключові аспекти проблеми, що посилюються наявністю суперечностей між вимогами, що висуваються сьогоденням до соціально успішної молодої людини, та відсутністю можливостей для осіб з особливими освітніми потребами.

Проаналізовано ставлення викладачів вишу до навчання студентів з особливими освітніми потребами завдяки проведеному анкетуванню.

Встановлено, що переважна більшість викладачів позитивно ставляться до навчання «особливих» студентів у ЗВО, які враховують особистий потенціал людини, освітню та соціальну інфраструктуру і розв’язують завдання, спрямовані на соціалізацію особи з інвалідністю, що і сприяє  успішній адаптації цієї категорії в освітньому середовищі.


Ключові слова


інклюзивна освіта; інклюзивне навчання; особи з особливими освітніми потребами; «особливі студенти»

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolupaieva, A.A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and perspectives]. Kyiv: «Sammit-Knyha» [in Ukrainian].

Martynchuk, O.V. (n.d.). Doslidzhennia motyvatsiinykh oriientatsii maibutnikh spetsialnykh pedahohiv yak determinant uspishnoi diialnosti v inkliuzyvnomu seredovyshchi [Research on the motivational orientations of future special educators as a determinant of successful activity in an inclusive environment]. Retrieved April 1, 2019, from http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/savinova-nv-problemi-pidgotovki-majbutnih-korekcijnihpedagogiv-do-roboti-v-umovah-inkljuzivnogo-navchalnogo-zakladu.html [in Ukrainian].

Myronova, S.P. (2010). Osoblyvosti inkliuzyvnoi doshkilnoi osvity [Features of inclusive preschool education]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu – Educator-Methodist Preschool, 11, 8–15 [in Ukrainian].

Savinova, N.V. (n.d.). Problemy pidhotovky maibutnikh korektsiinykh pedahohiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoho navchalnoho zakladu [Problems of preparing future correctional educators to work in an inclusive educational establishment]. Retrieved April 1, 2019, from http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/savinova-nv-problemi-pidgotovki-majbutnih-korekcijnih-pedagogiv-do-roboti-v-umovahinkljuzivnogo-navchalnogo-zakladu.html [in Ukrainian].

Shevtsov, A.H., & Yezhova, T.Ye. (2014). Studenty z porushenniamy oporno-rukhovoho aparatu v intehrovanomu navchalnomu zakladi [Students with disorders of the musculoskeletal system in an integrated educational institution]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колупаєва, А.А. (2009). Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ: «Самміт-Книга».

Мартинчук, О.В. (б.р.). Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі. Взято 1 квітня 2019 р. з http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/savinova-nv-problemi-pidgotovki-majbutnih-korekcijnihpedagogiv-do-roboti-v-umovah-inkljuzivnogo-navchalnogo-zakladu.html.

Миронова, С.П. (2010). Особливості інклюзивної дошкільної освіти. Вихователь-методист дошкільного закладу, 11, 8–15.

Савінова, Н.В. (б.р.). Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу. Взято 1 квітня 2019 р. з http://aqce.com.ua/vypusk-7-t-1-t-2/savinova-nv-problemi-pidgotovki-majbutnih-korekcijnih-pedagogiv-do-roboti-v-umovahinkljuzivnogo-navchalnogo-zakladu.html.

Шевцов, А.Г., & Єжова, Т.Є. (2014). Студенти з порушеннями опорно-рухового апарату в інтегрованому навчальному закладі. Київ: Видавничий Дім «Слово».Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.