DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197000

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ

Надія Скотна, Валентина Афанасенко

Анотація


Анотація. Глобальні виклики прогресуючої складності вимагають оперативного й адекватного реагування на основі узгодженої та продуктивної особистої життєвої функції. Доречність нелінійних інноваційних непередбачуваних процесів існування у всій мінливості його змін та сценаріїв є основою творчого потенціалу людини. Творчий потенціал як синтез здібностей, характеристик та готовності і можливості продуктивної життєдіяльності формується у процесі навчальної взаємодії. Як результат, освіта стає всеохопливим процесом, що постійно функціонує. Виховання – це унікальний процес розвитку багатогранного досвіду буття, творення та розвитку духовності і продуктивного життєвого шляху. Освіта супроводжує особистісне екзистенціалістичне становлення та творчий розвиток у всьому різноманітті життєвих сенсів.

Продуктивний розвиток особистості бере свій початок від постійної динаміки освітнього простору. Особистісна потенціальна здатність до розвитку може бути реалізована в різних формах взаємодії: свідомої, несвідомої, прихованої та явної, формальної та неформальної тощо.

Навчальний простір визначається як необмежений територією та часом, нелінійний, динамічний і цілісний трансформаційний процес міжпредметного спілкування всередині інформаційної мережі глобальної комунікації. Він базувався на аналізі соціальних та психологічних агентів, які впливають на специфіку особистісного розвитку і реалізації творчого потенціалу. Освітній простір об’єднує об’єктивні, інформаційно-технологічні, емоційні, символічні, раціональні й інтелектуальні та інтуїтивно-духовні реалії: культурний та історичний досвід людства, сучасні знання про перспективи світу та людської цивілізації; архаїчне відчуття колективного несвідомого, досвід розвитку індивідуальної історії з трансперсональним досвідом; формально структурований, формалізований, спонтанно формалізований метод отримання знань; особистий, соціальний, транскультурний досвід; процеси інтеграції та диференціації, які визначають її динамічну стійкість.


Ключові слова


освіта; простір освіти; розвиток; становлення; трансформація; особистість; творчий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Ammon, G. (1995). Dinamicheskaia psikhiatriia [Dynamic psychiatry]. Saint Petersburg [in Russian].

Berdiaev, N.A. (1994). Filosofiia svobodnogo dukha [Philosophy of free spirit]. Moscow: Respublika [in Russian].

Bertin, A. (1992). Vospitanie v utrobe materi, ili Rasskaz ob upushchennykh vozmozhnostiakh [Parenting, or a Tale of Missed Opportunities]. (G.P. Khlunovska, Trans.). Saint Petersburg: MNPO «Zhizn» [in Russian].

Boulbi, Dzh. (2003). Priviazannost [Attachment]. (N.G. Grigoreva & G.V. Burmenska, Trans.). Moscow: Gardariki [in Russian].

Verni, T. (1994). Tainaia zhizn rebenka do rozhdeniia [The secret life of a child before birth]. Moscow: Akva [in Russian].

Horbunova, L.S. (2015). Fіlosofіia transformatyvnoi osvіty dlia doroslykh: unіversytetskі stratehіi і praktyky [Transformative Adult Education Philosophy: University Strategies and Practices]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Dzhems, V. (1993). Mnogoobrazie religioznogo opyta [Diversity of religious experience]. Saint Petersburg: Andreev i synovia [in Russian].

Ilin, I.A. (1993). Sochineniia. T. 1: Put dukhovnogo obnovleniia [Works. Vol. 1: The path of spiritual renewal]. T. Lisitca (Comp.). Moscow: Russkaia kniga [in Russian].

Konovalchuk, V.I. (2017). Rozvytok tvorchoho potentsialu osobystosti u prostori osvity [Development of personality’s creative potential in the space of education]. (Doctor’s thesis). Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].

Konovalchuk, V.I. (2014). Kharakter rozvytku prostoru osvity [The nature of the development of education space]. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S. Skovorody». Dodatok 1 do Vyp. 35: Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru» – The journal of humanities of the state higher educational establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». Annex 1 to Issue 35: Thematic issue «Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space» (pp. 196–205). Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].

Konovalchuk, V.I. (2016). Tvorcha osobystist u prostori osvity [Creative personality in the space of education]. Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Piazhe, Zh. (1969). Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected Psychological Works]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].

Podobed, N.D. (2001). Vnutriutrobnoe vospitanie ploda [Intrauterine growth of the fetus]. In N.A. Zharkin (Ed.), Perinatalnaia psikhologiia i akusherstvo – Perinatal Psychology and Obstetrics (pp. 30–33). Volgograd: Volgogradskaia meditcinskaia akademiia [in Russian].

Robinson, K., & Aronika, L. (2016). Shkola maibutnoho. Revoliutsiia u vashii shkoli, shcho nazavzhdy zminyt osvitu [School of future. A revolution in yours school that will change education forever]. (H. Leliv, Trans.). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Skotna, N. (2005). Osoba v rozkolotii tsyvilizatsii: osvita, svitohliad, dii [Person in a split civilization: education, worldview, actions]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].

Fanti, S. (1995). Mikropsikhoanaliz [Micropsychoanalysis]. Moscow [in Russian].

Freid, Z. (1992). Psikhoanaliz. Religiia. Kultura [Psychoanalysis. Religion. Culture]. Moscow: Renesans [in Russian].

Chemberlen, D. (2005). Razum vashego novorozhdennogo rebenka [The mind of your newborn baby]. Moscow: Klass [in Russian].

Harkness, S. (1992). The developmental niche: A theoretical framework for analyzing the household production of health. Social Science and Medicine, 38 (2), 217–226.

Schindler, S., & Zimprich, H. (1983). Ekologie der Perinatalzeit (pp. 24–49). Stuttgart: Hippocrates.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аммон, Г. (1995). Динамическая психиатрия. Санкт-Петербург.

Бердяев, Н.А. (1994). Философия свободного духа. Москва: Республика.

Бертин, А. (1992). Воспитание в утробе матери, или Рассказ об упущенных возможностях. (Г.П. Хлуновска, Пер.). Санкт-Петербург: МНПО «Жизнь».

Боулби, Дж. (2003). Привязанность. (Н.Г. Григорьева & Г.В. Бурменска, Пер.). Москва: Гардарики.

Верни, Т. (1994). Тайная жизнь ребенка до рождения. Москва: Аква.

Горбунова, Л.С. (2015). Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики. Суми: Університетська книга.

Джемс, В. (1993). Многообразие религиозного опыта. Санкт-Петербург: Андреев и сыновья.

Ильин, И.А. (1993). Сочинения. Т. 1: Путь духовного обновления. Ю.Т. Лисица (Сост., вступ. ст. и коммент.). Москва: Русская книга.

Коновальчук, В.І. (2017). Розвиток творчого потенціалу особистості у просторі освіти. (Дис. д-ра філософ. наук). Інститут вищої освіти НАПН України, Київ.

Коновальчук, В.І. (2014). Характер розвитку простору освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 35: Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (с. 196–205). Київ: Гнозис.

Коновальчук, В.І. (2016). Творча особистість у просторі освіти. Умань: ФОП Жовтий О. О.

Пиаже, Ж. (1969). Избранные психологические труды. Москва: Просвещение.

Подобед, Н.Д. (2001). Внутриутробное воспитание плода. В Н.А. Жаркин (Ред.), Перинатальная психология и акушерство (с. 30–33). Волгоград: Волгоградская медицинская академия.

Робінсон, К., & Ароніка, Л. (2016). Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. (Г. Лелів, Пер.). Львів: Літопис.

Скотна, Н. (2005). Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії. Львів: Українські технології.

Фанти, С. (1995). Микропсихоанализ. Москва.

Фрейд, З. (1992). Психоанализ. Религия. Культура. Москва: Ренесанс.

Чемберлен, Д. (2005). Разум вашего новорожденного ребенка. Москва: Класс.

Harkness, S. (1992). The developmental niche: A theoretical framework for analyzing the household production of health. Social Science and Medicine, 38 (2), 217–226.

Schindler, S., & Zimprich, H. (1983). Ekologie der Perinatalzeit (рp. 24–49). Stuttgart: Hippocrates.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.