DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197002

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Роман Хавула

Анотація


Анотація. У статті здійснено теоретичне узагальнення психологічних особливостей ціннісно-смислової сфери майбутніх учителів через аналіз її структури, взаємозв’язок компонентів, професійної спрямованості, шляхів та засобів її розвитку у освітньому процесі. Встановлено, що ціннісно-смислова сфера майбутнього вчителя вивчається у межах різних наукових підходів, основними з яких є: діяльнісний, особистісний, акмеологічний, аксіологічний, суб’єктний, смисловий. Ціннісно-смислова сфера виконує системоутворювальну роль в особистості майбутнього вчителя, є центром духовно-смислової регуляції його професійної діяльності та поведінки.

Особистісний аспект професіоналізації людини з акцентом на її активність у здійсненні цього процесу найповніше втілюється у понятті «професійне самовизначення», під яким розуміємо тривалий і динамічний процес, який включає у себе розвиток людини в професійній діяльності, формування її індивідуальних особливостей і рис особистості, вибір життєвого шляху, а також творчий розвиток та збагачення людиною її професійної діяльності.

Стверджується, що особистісне та професійне самовизначення людини, яка долучається до певних професійних цінностей, осмислює їхній зміст, співвідносить його з власним внутрішнім світом, відбувається у процесі професіоналізації.

Результатом такої внутрішньої роботи стане самостійний і усвідомлений пошук смислів роботи та життя загалом, оскільки лише осмислене ставлення до професії, прийняття її значущості, перетворює відповідну діяльність на засіб особистісного зростання.

Доведено, що необхідно розвивати ціннісно-смислову сферу особистості під час навчання у закладі вищої освіти як базову складову формування майбутнього професіонала, адже найактуальнішим завданням сучасної педагогічної освіти є її перетворення на засіб не лише здобути професію, а й отримати смисл життя.

У подальших дослідженнях доцільно емпірично вивчати психологічні особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів.


Ключові слова


цінності; ціннісно-смислова сфера; оптимізація розвитку ціннісно-смислової сфери; юнацький вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I.D. (1997). Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti [Spiritual values in the personal development]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 1, 124–129 [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. (2010). Doroha do sebe. Vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti [The road to yourself. From the basics of subjectivity to the pinnacles of spirituality]. Kyiv [in Ukrainian].

Bratus, B.S. (1981). K izucheniiu smyslovoi sfery lichnosti [To the study of the semantic sphere of personality]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 14: Psikhologiia Bulletin of Moscow University. Series 14: Psychology, 2, 46–56 [in Russian].

Virna, Zh.P. (2004). Motyvatsiino-smyslova rehuliatsiia u profesionalizatsii psykholoha [Motivational and semantic regulation in the professionalization of psychologist]. (Extended abstract of doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Dub, V.H. (2015). Psykholohichni osoblyvosti stanovlennia tsinnisno-smyslovoi sfery maibutnikh pedahohiv u protsesi pidhotovky do profesiinoi diіalnosti [Psychological peculiarities of formation of value-semantic sphere of future teachers in the process of preparation for professional activity]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. (1997). Aksiopsykholohiia osobystosti [Axiopsychology of personality]. Kyiv: TOV Mizhnarodna finansova ahentsiia [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V. (1998). Dukhovno-katarsychna aktyvnist osoby: sutnist, heneza, funktsii [Spiritual-cathartic activity of the person: essence, genesis, functions]. Reabilitatsiina pedahohika na rubezhi XXI stolittia – Rehabilitation pedagogy at the turn of the 21st century, 1, 25–38. Kyiv [in Ukrainian].

Kurenna, T.V. (2013). Psykholohichni osoblyvosti tsinnisno-smyslovoi sfery maibutnikh uchyteliv [Psychological features of the value-semantic sphere of future teachers]. (Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Lomov, B.F. (1984). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. Moskva: Nauka [in Russian].

Maksymenko, S.D. (2009). Osnovy henetychnoi psykholohii [Fundamentals of genetic psychology]. Kyiv: NPTs Perspektyva [in Ukrainian].

Maksimova, T.V. (2001). Smysl zhizni i individualnyi stil pedagogicheskoi deiatelnosti [The meaning of life and the individual style of teaching]. Mir psikhologii – World of psychology, 2, 114–118 [in Russian].

Pichurin, V.V. (1992). Struktura i dinamika zhiznennoi pozitcii lichnosti studenta pedvuza [The structure and dynamics of the life position of the student student’s personality]. (Candidate’s thesis). Кyiv [in Russian].

Rubinshtein, S.L. (1959). Printcipy i puti razvitiia psikhologii [Principles and ways of the development of psychology]. Moskva: Izd-vo APN RSFSR [in Russian].

Savchyn, M.V. (2010). Doslidzhennia osobystosti v konteksti dukhovnoi paradyhmy psykholohii [The study of personality in the context of the spiritual paradigm of psychologists]. In S.D. Maksymenko & L.A. Onufriieva (Eds.), Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 9, 429–438. Kamianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Semychenko, V.A. (1997). Porivnialnyi analiz tsinnostei pedahohichnoi diialnosti ta profesiinoi pidhotovky vchyteliv [Comparative analysis of values of pedagogical activity and professional training of teachers]. In O.V. Sukhomlynska (Ed.), Tsinnosti osvity i vykhovannia – Values of education and upbringing (pp. 195–200). Kyiv [in Ukrainian].

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla [Man in the search of meaning]. Moskva: Progress [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех, І.Д. (1997). Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія, 1, 124–129.

Боришевський, М. (2010). Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності. Київ.

Братусь, Б.С. (1981). К изучению смысловой сферы личности. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, 2, 46–56.

Вірна, Ж.П. (2004). Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога. (Автореф. дис. д-ра психол. наук). Київ.

Дуб, В.Г. (2015). Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ.

Карпенко, З.С. (1997). Аксіопсихологія особистості. Київ: ТОВ Міжнародна фінансова агенція.

Киричук, О.В. (1998). Духовно-катарсична активність особи: сутність, генеза, функції. Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття, 1, 25–38. Київ.

Куренна, Т.В. (2013). Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх учителів. (Дис. канд. психол. наук). Київ.

Ломов, Б.Ф. (1984). Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва: Наука.

Максименко, С.Д. (2009). Основи генетичної психології. Київ: НПЦ Перспектива.

Максимова, Т.В. (2001). Смысл жизни и индивидуальный стиль педагогической деятельности. Мир психологии, 2, 114–118.

Пичурин, В.В. (1992). Структура и динамика жизненной позиции личности студента педвуза. (Дис. канд. психол. наук). Київ.

Рубинштейн, С.Л. (1959). Принципы и пути развития психологии. Москва: Изд-во АПН РСФСР.

Савчин, М.В. (2010). Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології. В С.Д. Максименко & Л.А. Онуфрієва (Ред.), Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 9, 429–438. Кам’янець-Подільський: Аксіома.

Семиченко, В.А. (1997). Порівняльний аналіз цінностей педагогічної діяльності та професійної підготовки вчителів. В О.В. Сухомлинська (Ред.), Цінності освіти і виховання: науково-методичний збірник (с. 195–200). Київ.

Франкл, В. (1990). Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.