DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.45.197004

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Ірина Гриник

Анотація


Анотація. Важливе значення для людини відіграє показник задоволеності-незадоволеності життям, оскільки він визначає та впливає на вчинки суб’єкта, різні види діяльності та поведінки. Ці переживання виступають значущим фактором стану суспільної свідомості, групових настроїв, очікувань, відносин у суспільстві.

Задоволеність життям виступає найважливішим внутрішнім фактором людини, що визначає і її соціальну активність, і взаємини з іншими людьми, і ставлення до самої себе. Задоволеність життям має цілу низку різних факторів, найважливішими серед яких виступають смисложиттєві орієнтації, ціннісні установки і установки щодо себе.

Постійна і повна задоволеність людини життям, її умовами, наповненістю, що досягається у ній розкриттям людських можливостей, виступає у сучасному розумінні ідеалом щастя.

Актуальність статті допомагає проаналізувати, наскільки реалізовані ті чи ті потреби людей, а отже, наскільки люди похилого віку задоволені життям, причини, які впливають на їх відчуття психологічного благополуччя і, відповідно, переживання щастя.

У статті вивчено психологічні чинники задоволеності життям людей похилого віку.

Презентовано психологічну характеристику життя людей у похилому віці. Розкрито основні причини, які викликають стани задоволеності-незадоволеності життям людей похилого віку. Досліджено рівень задоволеності якістю особистого життя; вплив особистісних рис на ставлення до свого життя людей похилого віку. Зазначено необхідні заходи для зміни негативного ставлення до життя на позитивне. Важливим у результаті теоретико-емпіричного дослідження є виявлення психологічних детермінант задоволеності життям людей похилого віку у реаліях сьогодення та дослідження особливостей впливу різноманітних факторів на рівень задоволеності життям.


Ключові слова


похилий вік; задоволеність життям; рівень задоволеності життям; самоставлення; індекс якості життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovkina, L.V. (2011). Tsinnisni oriientatsii osib pokhyloho viku [Value Orientations of elderly persons]. Sotsialni ta inzhenerni tekhnolohii: aktualni problemy teorii i praktyky: materialy III Mizhnarodnoi internet-konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh (2–4 chervnia 2011 roku) – Social and engineering technologies: current problems of theory and practice: Proceedings of the III International Internet Conference of Students and Young Scientists (June 2–4, 2011). (pp. 7–10). Melitopol [in Ukrainian].

Kozhemiakin, S.V., Lunov, V.Ye., & Samokhid, A.V. (Authors-Comps.). (2013). Herontopsykholohiia: medyko-biolohichni ta sotsialno-psykholohichni aspekty starinnia [Gerontopsychology: medical, biological and social psychological aspects of aging]. Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Mykhalska, S.A. (2014). Psykholohichni osoblyvosti liudei pokhyloho viku [Psychological features of the elderly people]. Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, 23, 425–434. Kamianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Ros, L.M. (2012). Psykholohichna dopomoha liudiam pokhyloho viku [Psychological assistance to the elderly people]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment International Scientific Forum: sociology, psychology, pedagogy, management, 10, 165–173. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mnf_2012_10_24.pdf.

Savchyn, M.V., & Vasylenko, L.P. (2006). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Shvalb, Yu.M., & Mukhanova, I.F. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Donetsk: Nord-Press [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Головкіна, Л.В. (2011). Ціннісні орієнтації осіб похилого віку. Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали III Міжнародної інтернет-конференції студентів та молодих учених (2–4 червня 2011 року). (с. 7–10). Мелітополь.

Кожем’якін, С.В., Луньов, В.Є., & Самохід, А.В. (Автори-упоряд.). (2013). Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння: навчальний посібник для студентів психологічних, медичних та юридичних спеціальностей. Донецьк: Донбас.

Михальська, С.А. (2014). Психологічні особливості людей похилого віку. В С.Д. Максименко & Л.А. Онуфрієва (Ред.), Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 23, 425–434. Кам’янець-Подільський: Аксіома.

Рось, Л.М. (2012). Психологічна допомога людям похилого віку. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент, 10, 165–173. Взято з http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mnf_2012_10_24.pdf.

Савчин, М.В., & Василенко, Л.П. (2006). Вікова психологія. Київ: Академвидав.

Швалб, Ю.М., & Муханова, І.Ф. (2005). Вікова психологія. Донецьк: Норд-Пресс.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.