DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158938

СВІДОМІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

Ольга Лазорко

Анотація


Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню професійної свідомості особистості як центрального індикатора змістовно-функціонального аспекту процесу професіоналізації особистості, що знаходить відображення у сформованості професійної безпеки фахівця. Теоретико-методологічний аналіз стосується обґрунтування системного підходу у вивченні свідомості фахівця та виокремленні її структурної організації та функціонування. Доведено, що інтегральні характеристики свідомості характеризують стабільність і стійкість професійного рівня розвитку людини та ознаки її професійної безпеки.


Ключові слова


свідомість; професійна свідомість; професійна безпека; особистість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 375 с.

Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е.Ю. Артемьева ; под ред. И.Б. Ханиной. – М. : Наука; Смысл. – 1999. – 350 с.

Балл Г.О. Категорії значення і смислу в аналізі соціальної поведінки / Г.О. Балл // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / ред. С.Д. Максименко, В.Т. Циба, Ю.Ж. Шайгородський. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – С. 61–67.

Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию со дня смерти А.Н. Леонтьева) / Б.С. Братусь // Вопросы философии. – 1999. – № 11. – С. 81–89.

Василюк Ф.Е. Структура образа / Ф.Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1993. – №5. – С. 5–19.

Выготский Л.С. Проблема сознания / Л.С. Выготский // Собрание починений : [в 6 т.]. – М., 1982. – Т. 1 : Вопросы теории и истории психологии. – С. 156 – 167.

Ганзен В.А. Системные описания в психологии / В.А. Ганзен. – Л. : ЛГУ, 1984. – 176 с.

Зинченко В.П. Миры сознания и структуры сознания / В.П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15–37.

Кон И.С. Открытие Я / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1978. – 367 с.

Леонтьев А.Н. Образ мира / А.Н. Леонтьев // Избр. психолог. произведения. – М. : Педагогика, 1983. – С. 251 – 261.

Лефевр В.А. Рефлексия / В.А. Лефевр. – М. : Когито-Центр, 2003. – 496 c.

Охременко О.Р. Теоретичні підходи до аналізу професійної концептосфери / О.Р. Охременко // Вісник Національної академії оборони України. – 2010.– № 2. – С. 119–123.

Петренко В.Ф. Семантический анализ профессиональных стереотипов / В.Ф. Петренко // Основы психосемантики. – [2-е изд., доп.]. – СПб. : Питер, 2005. – С. 206–216.

Рождественський А.Ю. Психосемантичний аналіз як засіб дослідження категоpіальної стpуктуpи індивідуальної свідомості особистості / А.Ю. Рождественський // Збірник наукових праць (Психологічні науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 67–72.

Семиченко В.А. Психология личности / В.А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – 427 с.

Технології роботи організаційних психологів / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Фірма “ІНКОС”, 2005. – 366 с.

Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления : [в 5 т.] / Р.М. Фалмер. – М. : ВИПК Энерго, 1992. – Т. 5. Специальные вопросы теории управления. – 120 с.

Чепелєва Н.В. Формування професійної компетентності психолога / Н.В. Чепелєва // Актуальні проблеми психології : Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Ніка – Центр, 1999. – Вип. 19.– 286 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.