№ 35 (2015)

DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.2015

Зміст

Статті

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Оксана Іванашко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ PDF
Юлія Дзвінчук
СВІДОМІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ольга Лазорко
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА PDF
Людмила Базілевська
ПРОФЕСІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЗИЦІЙ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ PDF
Галина Гайдук
ВПЛИВ НАЯВНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Алла Неурова
ПЕРФЕКЦІОНІЗМ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ, РІВЕНЬ ТА ОСОБИСТІСНО-ПОВЕДІНКОВІ ПРОЯВИ PDF
Алла Лазько
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ДІАЛОГУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИКЛАДАЧАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Галина Радчук
ТЕМАТИЧНІ МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Тетяна Гера
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У СФЕРІ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ PDF
Світлана Мащак
ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ У СУБ’ЄКТИВНОМУ ВИМІРІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Ольга Віговська
ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ АСЕРТИВНИХ І НЕАСЕРТИВНИХ ОСІБ PDF
Наталія Подоляк
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Софія Павельчук
РОЛЬ ІЄРАХІЇ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОТВОРЕННЯ PDF
Наталія Володарська
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ ЛОНГІТЮДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Федір Подшивайлов
СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СІМЕЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Олена Пенькова
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙ ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТИНИ PDF
Тетяна Яблонська
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ТА УЗАЛЕЖНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Андрій Галян
ПОЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА PDF
Ольга Кревська
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ PDF
Руслана Карковська
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
Віталій Шмаргун, Анатолій Гапонько
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Олександра Льошенко
ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ОСОБИСТОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Наталія Дембицька
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ДОПИТЛИВОСТІ ШКОЛЯРІВ-ПІДЛІТКІВ PDF
Наталія Вічалковська
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПРОЦЕС САМОВИЗНАЧЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ PDF
Андрій Гринечко
РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ АВТОНОМІЇ У ПОБУДОВІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Роман Хавула