DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158959

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У СФЕРІ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ

Світлана Мащак

Анотація


У статті здійснено аналіз та обґрунтування теоретичних аспектів дослідження професійної компетентності майбутнього педагога у сфері виховання і розвитку школярів, представлено модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя у сфері виховання і розвитку, комплекс методик вивчення психолого-педагогічних аспектів проблеми.


Ключові слова


професійна компетентність; виховання; розвиток; навчання; професіограма

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анцыферова Л.И. Методологические проблемы психологи развития / Л.И. Анцыферова // Принцип развития в психологии. – М. : Наука, 1978. – С. 3 – 20.

Іванцова Н.Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу / Н.Б. Іванцова // Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник / за заг. ред. С.І. Якименко. – К. : Видав. Дім “Слово”, 2011. – С. 17 – 22.

Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н.В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 2001. – 144 с.

Мащак С. Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері навчання на самонавчання / С. Мащак // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна, О. Галян та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 30. Психологія. – С.7.

Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога : [учебное пособие] / Л.М. Митина, Г.В. Митин, О.А. Анисимова / под общ. ред. Л.М. Митиной. – М. : Издательский центр “Академия”. – 368 с.

Савош Г.П. Особистісно орієнтоване виховання – нова освітня філософія / Г.П. Савош // Вища освіта України. – 2006. – № 1, додаток. – С. 29 – 34.

Савчин М.В. Педагогічна психологія / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

Cамаль Е.В. Влияние учебно-воспитательного процесса на личностную самоактуализацию педагога и студента / Е.В. Самаль // Человек. Цивилизация. Культура : тез. докл. 10-й межвузовской науч.-теор. конф. / ред. совет: А.Н. Алпеев и др. – Минск : ЗАО “Веды”, 2005. – С. 301 – 307.

Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования / В.А. Сластенин. – М. : Издательский центр “Академия”, 2004. – 348 с.

Ціннісно-смисловий універсам людини : [монографія] / за ред. О.О. Сердюк. – Донецьк : ТОВ “Юго-восток, Лтд”, 2007. – 290 с.

Шуляр В.І. Модель професійно-фахової компетентності сучасного вчителя в умовах неперервної освіти / В.І. Шуляр //Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник / за заг. ред. С.І. Якименко. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2011. – С. 106.

Ярмакеев И.Э. Моделирование личности современного учителя: ценносно-смысловой аспект / И.Э. Ярмакеев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2004. – 424 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.