DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158962

ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ У СУБ’ЄКТИВНОМУ ВИМІРІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Ольга Віговська

Анотація


Стаття присвячена теоретичному аналізу особистісної зрілості та емпіричному обґрунтуванню її соціально-психологічних ознак. Теоретичний блок матеріалу присвячений обґрунтуванню методології вивчення феномену особистісної зрілості. Емпіричний доробок виокремлює центральні характеристики особистісної зрілості досліджуваних різних вікових груп як своєрідного алгоритму реалізації ціннісних орієнтацій людини, які формуються внаслідок взаємодії її соціогенних потреб з цінностями соціального оточення.


Ключові слова


особистісна зрілість; соціалізація; особистість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с.

Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М. : Смысл, 2004. – 1136 с.

Журавлев А.Л. Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия / А.Л. Журавлев // Психол. журнал. – 2007. – Т. 28. – № 2. – С. 44 – 54.

Кон И.С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования / И.С. Кон // Человек в системе наук. – М. : Наука, 1989. – С. 471 – 483.

Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк. – М. : Педагогика, 1988. – 304 с.

Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 / [под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева]. – М. : Смысл, 2002. – С. 56 – 65.

Сухобская Г.С. Понятие “зрелость соціально-психологического развития человека” в контексте андрогогики / Г.С. Сухобская // Новые знания. – 2002. – № 4. – С. 17 – 20.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М. : Республика, 1992. – 430 с.

Холл К.С. Теории личности ; [пер. с англ. И.Б. Гришун] / К.С. Холл, Г. Линдсей. – М. : ЗАО “Изд-во ЭКСМО–Пресс”, 2000. – 592 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.