DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158974

ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ ЛОНГІТЮДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Федір Подшивайлов

Анотація


У статті висвітлюються результати лонгітюдного дослідження ціннісних орієнтацій як складової мотиваційної сфери особистості студента, що тривало чотири роки. Описано статистичний метод, який є незамінним при статистичній обробці даних, отриманих у лонгітюдних дослідженнях.


Ключові слова


мотиваційна сфера особистості; ціннісні орієнтації; цінності; лонгітюд; L-критерій Пейджа

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова Н.О. Особливості професійної мотивації студентів психологічного факультету / Н.О. Антонова // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України “Актуальні проблеми психології” : у 12 т. / за ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 22 – 33.

Галян І.М. Психодіагностика : навч. посіб. / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции / Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. – № 5. – С. 15 – 26.

Мельніченко С.А. Проблема вивчення мотивації у сучасній психологічній теорії / С.А. Мельніченко // Педагогічний процес: теорія і практика. – К., 2012. – № 4. – С. 174 – 184.

Моргун Я.І. Ціннісні орієнтації в структурі професійно-кар’єрного самовизначення юнаків та юнок / Я.І. Моргун // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІІ, ч. 6. – К., 2010. – С. 233 – 240.

Основы психологии : практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – изд-е 4-е., доп. и переработ. – Ростов н/Д : “Феникс”, 2003. – 704 с.

Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Г.К. Радчук. – Видання друге, розширене і перероблене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.

Чабанюк Н.І. Основні детермінанти розвитку мотивації / Н.І. Чабанюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІІ, ч. 6. – К., 2010. – С. 376 – 384.

Шлімакова І.І. Динаміка змін професійно-значимих ціннісних орієнтацій практичних психологів / І.І. Шлімакова, О.П. Могилевець // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 9 – 13.

Ятчук М.С. Порівняння динаміки змін особистості курсантів і студентів вищих навчальних закладів МВС України в процесі навчання / М.С. Ятчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України “Актуальні проблеми психології” : у 12 т. / за ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 447 – 455.

Page E.B. Ordered Hypotheses for Multiple Treatments: A Significance Test for Linear Ranks / E.B. Page // Journal of the American Statistical Association. – 1963. – Vol. 58, № 301. – Р. 216 – 230.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.