DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158979

ПОЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА

Ольга Кревська

Анотація


Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу вивчення феномену політичної компетентності особистості. Систематизація теоретичних конструктів охоплює наукові погляди провідних фахівців у галузі психології та інших суміжних наук. Констатація наукових позицій вивчення політичної компетентності стосується інтерпретацій центральних положень політичної соціалізації, політичної культури й активності особистості в теоріях біхевіоризму, фройдизму, когнітивізму.


Ключові слова


політична соціалізація; політична компетентність; політична культура; політична активність; громадянська позиція; особистість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Политические исследования. – 1992. – № 4. – С. 122 – 134.

Верба С. Представницька демократія і демократичні громадяни: філософське та емпіричне розуміння / С. Верба // Демократія : [антологія] / упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 957–958.

Гозман Л.Я. Политическая психология / Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 446 с.

Даль Р. Демократия и её критики : [пер. с англ.] / Р. Даль ; под ред. М.В. Ильина. – М. : РОССПЭН, 2003. – 576 с.

Даль Р.А. Проблемы гражданской компетентности / Р.А. Даль // Век ХХ и мир. – 1994. – № 7/8. – С. 167–168.

Дилигенский Г. Социально-политическая психология / Г. Дилигенский. – М. : Флинта, 2001. – 352 с.

Истон Д. Дети в политической системе: основа политической законности / Д. Истон, Дж. Деннис // Вестн. Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология. – 2001. – № 3. – С. 76 – 97.

Мид Д. От жеста к символу. Нереализованные другие и самость. Азия. Психология пунитивного правосудия / Д. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / под ред. В.И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С.116 – 139.

Подлесная Ю.Е. Гражданская компетентность в современном обществе: политологические аспекты формирования и развития : автореф. дисс. … канд. полит. наук : 23.00.02 / Ю.Е. Подлесная. – М., 2006. – 20 с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : [підручник] / П.П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2005. – 574 с.

The American Voter / A. Campbell, P.E. Converse, W.E. Miller, D.E. Stokes. – New York : John Wiley & Sons, 1960. – 360 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.