ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПРОЦЕС САМОВИЗНАЧЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Андрій Гринечко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158988

Ключові слова:

тривожність, особистісне самовизначення, ідентичність, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісно-мотиваційний тип

Анотація

У статті досліджується проблема залежності між явищами самовизначення та тривожності в середовищі школярів-підлітків. Наводиться порівневий аналіз сформованості особистісного самовизначення в дітей з різним рівнем прояву тривожності. Емпірично досліджуються явища особистісної, ситуативної, шкільної тривожності, особистісної ідентичності, цінностей та ціннісно-мотиваційних типів у школярів підліткового віку. Акцент ставиться на характерні рівні становлення ідентичності та сформованості особистісних цінностей у підлітків з підвищеним рівнем тривожності.

Біографія автора

Андрій Гринечко

викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Вебер М. Основные понятия стратификации / М. Вебер ; [пер. с англ. А.И. Кравченко] // Социологические исследования. – 1994. – № 5. – С. 147–156.

Гаврилова Т.А. Аутомортальная тревога как проблема психологии здоровья / Т.А. Гаврилова // Психология здоровья: новое научное направление : Санкт-Петербург, 14 – 15 декабря 2009 г. – СПб. : СПбГИПСР, 2009. – С. 39 – 45.

Кляпець О.Я. Шлюбно-сімейні домагання особистості як спосіб вибудовування нею власного майбутнього / О.Я. Кляпець // Життєві домагання особистості : монографія / за ред. Т.М. Титаренко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 227 – 257.

Кучерявець В.Г. Особливості вербалізації танатичної тривожності в період дорослішання / В.Г. Кучерявець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2009 р.). – Чернівці : Книга – XXI, 2009. – С. 458 – 461.

Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард ; [пер. с нем. В.М. Лещинской]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 544 с.

Лєпіхова Л.А. Соціально-психологічні складові цілеспрямованої системи особистості шкільної молоді / Л.А. Лєпіхова // Життєві домагання особистості : монографія / за ред. Т.М. Титаренко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 133 – 165.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; пер. с англ. – [3-e изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Нестеренко В.О. Проблема співвідношення захисних механізмів особистості та тривожності / В.О. Несторенко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. Л.М. Романишина]. – 2009. – № 51. – С. 159 – 159.

Омельченко Я. Психологічна допомога дітям з тривожними станами / Я. Омельченко, З. Кісарчук. – К. : Шкільний світ, 2008. – 112 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева ; под ред. М.С. Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 270 с.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн ; [послесл. К.А. Абульхановой-Славской, А.Н. Славской]. – М. : Наука, 1997. – 189 с.

Савченко И.А. Психологические основания профессионального самоопределения старших школьников : дисс. … канд. псих. наук : 19.00.13 / И.А. Савченко. – М., 2003. – 122 с.

Титаренко Т.М. Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості / Т.М. Титаренко // Життєві домагання особистості : монографія / за ред. Т.М. Титаренко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 9 – 32.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм ; [пер. с нем. В. Закса ; пер. с англ. Т. Панфиловой, Л. Чернышёвой]. – М. : АСТ ; Транзиткнига, 2004. – 572 [4] с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті