DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.35.158989

РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ АВТОНОМІЇ У ПОБУДОВІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Роман Хавула

Анотація


У статті представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми особистісної автономії у зарубіжній та вітчизняній психології. Розкрито особливості прояву особистісної автономії та її впливу на визначення життєвої перспективи в юнацькому віці. Констатується, що в основі побудови життєвої перспективи та особистісної автономії лежить механізм рефлексії.

Ключові слова


особистісна автономія; життєва перспектива; рефлексія; автентичність; особистісна продуктивність; самоефективність; юнацький вік

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности / К.А. Абульханова-Славская // Психология личности и образ жизни / под ред. Е.В. Шороховой. – М. : Наука, 1987. – С. 149–151.

Басюк О.Б. Особливості психокорекції осіб юнацького віку з високим рівнем невротичності / О.Б. Басюк // Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 118–129.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений ; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы : [пер. с англ.] / Э. Берн. – М. : ПРАМЕБ, 1992. – 384 с.

Бех І.Д. Виховання особистості : [підручник] / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Головаха Е.И. Жизненные перспективы и профессиональное самоопределение / Е.И. Головаха. – К. : Наукова думка, 1988. – 144 с.

Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство / А.В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 43–56.

Кон И.С. Психология ранней юности : кн. для учителя / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.

Корчікова І.В. Особистісна автономія як чинник визначення життєвої перспективи в юнацькому віці : дис. … канд. псих. наук : спец. 19.00.07 / І.В. Корчікова. – К., 2013. – 246 с.

Леонтьев Д.А. Печать экзистенциализма: эмпирические корреляты экзистенциального мировоззрения / Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2007. – № 1 (10). – С. 121 – 130.

Перлз Ф. Теория гештальт-терапии / Ф. Перлз, П. Гудмен. – М. : Ин-т общегуманитар. исслед., 2008. – 320 с.

Сартр Ж.П. Дороги свободы / Ж.П. Сартр ; пер. с фр. Д. Вальяно, Л. Григорьян / ред. А. Волков. – М. : АСТ, 1999. – 196 с.

Федотова (Бакрадзе) Н.И. Особенности жизненных перспектив старшеклассников / Н.И. Федотова (Бакрадзе) // Научные труды Моск. гуманитар. ун-та. – М., 2006. – Вып. 68. – С. 80–83.

Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А.Е. Хурчак ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 254 с.

Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : [монографія] / В.А. Чернобровкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2012. – 489 с.

May Th. The Concept of Autonomy / Th. May // American Philosophical Quarterly. – 1994. – Vol. 31. – № 2. – P. 133–144.

Personal autonomy : new essays on personal autonomy and its role in contemporary moral philosophy / edited by James Stacey Taylor. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – IX, 350 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.