DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159019

ВІКОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ЧИННИК САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Тетяна Яблонська

Анотація


У статті проаналізовано вікові та індивідуально-психологічні особливості як чинник самовдосконалення особистості у підлітковому та юнацькому віці. Показано, що чинником самовдосконалення є психологічні новоутворення, зокрема: у підлітковому віці – почуття дорослості, зміна структури моральних норм та цінностей, розвиток самосвідомості; в юнацькому віці – процес набуття ідентичності та формування перспектив майбутнього, зорієнтованість на особистісне й професійне самовизначення. При цьому процес самовдосконалення особистості має виразне індивідуально-психологічне забарвлення, що визначається насамперед особливостями характеру, самосвідомості та мотиваційно-ціннісної сфери особистості.


Ключові слова


самовдосконалення; саморозвиток; самопізнання; ідеальне Я; реальне Я

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батліна Л.В. Проблеми і зміст духовного самовдосконалення людини / Л.В. Батліна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2004. – С. 37 – 44.

Боришевський М.Й. Самотворення особистості: соціально-психологічна сутність, детермінанти становлення та розвитку / М.Й. Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України ; за ред. С.Д. Максименка. – К. : ГНОЗИС, 2012. – Т. XІV, ч. 1. – С. 28 – 35.

Єрахторіна О.М. Cамовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів : [монографія] / Ольга Єрахторіна. – Х. : Вид-во Іванченка І.С., 2013. – 215 с.

Ліфарева Н.В. Психологія особистості : навч. посіб. / Н.В. Ліфарева. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

Орішко Н.К. Індивідуально-психологічні та особистісні чинники самовдосконалення в юнацькому віці / Н.К. Орішко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України ; за ред. С.Д. Максименка. − К., 2013. – Т. ХV, ч. 2. − С. 156 – 167.

Сердюк Л.З. Самотворення особистості як цілісний самодетермінований феномен / Л.З. Сердюк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 38. – Миколаїв, 2015. – С. 422 – 431.

Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер-Пресс, 1997. – 608 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.