DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159023

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Віра Дуб

Анотація


У статті проаналізовано проблемні питання становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів. Визначено її особливості: приналежність до певного соціокультурного середовища, здатність адаптуватися до нього, рівень самоактуалізації і зміст смисложиттєвих орієнтацій, зміст навчальної та професійної мотивації. Актуалізовано потребу у використанні навчального середовища ВНЗ для оптимізації умов ціннісно-смислового становлення майбутніх педагогів.


Ключові слова


ціннісно-смислова сфера; майбутні педагоги; навчально-професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голіков О.С. Особливості конструювання культурного капіталу сучасного українського студентства : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / О.С. Голіков. – Х., 2009. – 202 с.

Зверко Т.В. Проблема регулирования системы воспитательной работы в учебных заведениях / Т.В. Зверко // Жизненные ценности студенчества в начале XXI века : программа и материалы X Междунар. студен. науч. конф., Харьков, 12 апр. 2003 г. – Х., 2003. – С. 141 – 142.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2009. – 512 с.

Лактіонов О.М. Суб’єктивне шкалювання досвіду особистості / О.М. Лактіонов // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» [до 80-річчя від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки акад. АПН України В.А. Роменця]. – К., 2006. – С. 72.

Михаськова М.А. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / М.А. Михаськова. – К., 2007. – 186 с.

Мишенина Г.В. Развитие смысловой сферы личности учителя в системе повышения квалификации : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Г.В. Мишенина. – Ростов н/Д., 2009. – 219 с.

Пелех Ю.В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога [Текст] / Ю.В. Пелех ; за ред. М.Б. Євтуха. – Рівне : Тетіс, 2009. – 398 с.

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / [Л.А. Аза, А.И. Вишняк, Е.И. Головаха и др.] ; под ред. В.Л. Оссовского. – К. : Наукова думка. – 1982. – 304 с.

Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи / Г.К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.

Чаїнська М.О. Психологічні чинники оптимізації професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / М.О. Чаїнська ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

Цурикова Л.В. Самореализация студентов в учебно-профессиональной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л.В. Цурикова. – Белгород, 2005. – 17 с.

Ярмакеев И.Э. Моделирование личности современного учителя: ценностно-смысловой аспект / И.Э. Ярмакеев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2004. – 424 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.