DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.37.159036

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЗАЄМИНИ ЗІ СВОЇМИ МАЙБУТНІМИ ДІТЬМИ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

Роман Хавула

Анотація


У статті встановлено, що особливості уявлення про взаємини зі своїми майбутніми дітьми складаються з трьох основних рівнів: соціального, мікросоціального та особистісно-смислового. Констатовано, що у свідомості юнаків та дівчат батьківство представлене такими основними елементами: сімейними цінностями, батьківськими сценаріями, установками та очікуваннями в подружніх і батьківських взаєминах. Розкриті ключові аспекти виховання майбутнього подружжя і батьків. З’ясовано, що структуру готовності до батьківства у юнаків та дівчат утворюють уявлення про матеріально-фінансову забезпеченість сім’ї, здатність відмовитися від життя тільки заради себе, відповідальність, бажання мати дітей, прагнення подружжя розуміти один одного.


Ключові слова


сім’я; юнацький вік; уявлення; батьківство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонов А.И. Социология семьи : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. «Социология» / А.И. Антонов, В.М. Медков. − М. : МГУ, 1996. − 304 с.

Бергер Б. Нуклеарная семья как первооснова цивилизации в исторической перспективе / Б. Бергер // Вестник МГУ. − Серия 18. Социология и политология. − 2003. − № 3. − С. 93 − 100.

Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты / С.И. Голод ; под ред. Г.М. Оманенковой. − Л. : Наука, Ленинградское отд-ние, 1984. − 136 с.

Гурко Т.А. Феномен современного отцовства / Т.А. Гурко // Мужчина и женщина в современном мире : Меняющиеся роли и образы. Т. 1. − М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 1999. – С. 216 – 222.

Демчук Н.А. Формирование психологической готовности юношей к отцовству : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Н.А. Демчук. – Курган, 2006. − 223 с.

Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. − Екатеринбург : Деловая книга, 2000. − 199 с.

Евсеенкова Ю.В. Система отношений в диаде отец-ребенок как фактор развития личности / Ю.В. Евсеенкова, А.Г. Портнова // Семейная психотерапия и семейная терапия. − 2003. − № 4. − С. 30 – 48.

Ігнатенко О.В. Психологічні особливості прояву репродуктивної установки в юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О.В. Ігнатенко. – К., 2012. – 200 с.

Карцева Л.В. Семья в трансформирующемся обществе / Л.В. Карцева // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. − 2004. − № 1. − С. 65 − 72.

Лещенко О.Г. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / О.Г. Лещенко. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Манеров Р.В. Психология отцовства / Р.В. Манеров // Ежегодник Российского психологического общества : материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. 25 – 28 июня 2003 г. : [в 8 т.]. − СПб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2003. − Т. 5. − С. 284 – 288.

Миронов Б.Н. Семья: нужно ли оглядываться в прошлое? / Б.Н. Миронов // Психология семьи : хрестоматия / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. − Самара : БАХРАХ−М, 2002. − С. 213 − 237.

Нагула О.Л. Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О.Л. Нагула. – К., 2012. – 195 с.

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства / Р.В. Овчарова. − М. : Институт психотерапии, 2003. − 319 с.

Психология подростка : Полное руководство / под ред. А.А. Реана. − СПб. : Прайм−ЕВРОЗНАК, 2003. − 432 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.