DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.39.159048

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ В ОСІБ ПІЗНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Світлана Мащак

Анотація


У статті проаналізовано соціально-психологічні чинники формування образу держави в осіб пізньої дорослості. Констатовано, що образ держави в осіб пізньої дорослості – це цілісне, динамічне, індивідуальне особистісне утворення, яке формується протягом життя на основі сприймання держави як соціального та політичного інституту, визначається соціально-психологічними потребами, релевантними організаційній реальності суспільства.


Ключові слова


образ держави; особистість; пізня дорослість; мотиви; потреби

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абашкина Е.Б. О теориях лидерства в современной политической психологии США / Е.Б. Абашкина, Ю.Н. Косолапова // США : Экономика, политика, ідеологія. – 1993. – № 4. – С. 13 – 21.

Автономова Н.С. Власть в психоанализе и психоанализ власти / Н.С. Автономова // Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989. – С. 256 – 294.

Болл Т. Власть / Т. Болл // Политические исследования. – 1993. – № 5. – С. 36 – 42.

Быстров А. Роль идентификационных дихотомий «мы» и «они» в процессе политического самоопределения / А. Быстров // Политические процессы в России : история и современность : тезисы докладов Российской научно-практической конференции. – СПб., 1993. – С. 26 – 27.

Головатий М.Ф. Політична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Головатий. – К. : МАУП, 2006. – 400 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу // Психология личности в трудах зарубежных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 183 – 198.

Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть. – М. : АСТ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 384 с.

Рыбкин И. Коучинг Социального Успеха / И. Рыбкин. – М. : Изд-во «Институт общегуманитарных исследований», 2005. – С. 29.

Сапогова Е. Психология развития человека / Е. Сапогова. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 460 с.

Хазратова Н. Типологічна модель індивідуально-психологічного образу держави / Н. Хазратова // Соціальна психологія. – 2004. – № 4 (6). – C. 3 – 13.

Холлис ДПеревал в середине пути : Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни / Д. Холлис. – М. : Когито-Центр, 2013. – 208 с.

Хухлаева ОПсихология развития : молодость, зрелость, старость / О. Хухлаева. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 208 с.

Штепа О. Емпіричне вивчення психологічних ресурсів особистості / О. Штепа // Актуальні проблеми психології : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – К., 2011. – Т. 11. – Вип. 4, ч. 2. – С. 335 – 361.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.