DOI: https://doi.org/10.24919/2312-8437.39.159049

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Ігор Галян

Анотація


У статті обґрунтовується інтегративно-особистісний підхід до вивчення ціннісно-смислової саморегуляції майбутніх педагогів. Зазначається, що інтегратором внутрішнього і зовнішнього в людині є її особистість. А інтеграційна роль в особистості та поведінці людини належить цінностям та прагненню до самоактуалізації. Описується інтегративний підхід, що реалізується через принцип раціогуманізму. Констатується, що поєднання на емпіричному етапі дослідження гуманістичних і раціональних методологічних настановлень, застосування різних методичних підходів до емпіричного вивчення ціннісно-смислової саморегуляції майбутніх педагогів, сприятиме дослідженню ціннісно-смислової сфери як системного особистісного утворення.


Ключові слова


особистість; саморегуляція; самоактуалізація; інтегративного-особистісний підхід; раціогуманізм; метод дослідження; методологія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе : Избранные работы / Г.А. Балл. – К. : Изд-во «Основа», 2006. – 408 с.

Балл Г.О. Інтегративно-особистісний підхід у психології : впорядкування головних понять / Г.О. Балл // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 25 – 53.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения : [в 2-х т.] / А.Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – 320 с.

Лызлов А.В. Вильгельм Дильтей и проблема гуманитарного подхода в психологии // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология / А.В. Лызлов. – 2004. – № 4. – С. 3 – 12.

Максименко С.Д. Метод дослідження особистості / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 7. – С. 1 – 9.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы : [пер. с англ.] / А. Маслоу. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.

Нікуленко О.О. Інтегративні тенденції у концепціях особистості вітчизняних і зарубіжних психологів / О.О. Нікуленко // Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / [Г.О. Балл, О.В. Губенко, О.В. Завгородня та ін.] ; за ред. Г.О. Балла. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – C. 30 – 45.

Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды / Г. Олпорт. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.

Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 679 с.

Шмелев А.Г. «Песнь о вещем Олеге» и профессиональные предпочтения в области психодиагностики / А.Г. Шмелев // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2004. – № 4. – С. 13 – 19.

Barton A. Humanistic contributions to the field of psychotherapy : Appreciating the human and liberating the therapist / A. Barton // Humanistic Psychologist. – 2000. – V. 28. No. 1 – 3. – P. 231 – 250.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.