ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮНАЦТВА

Автор(и)

  • Тарас Гаврилишин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.43.159079

Ключові слова:

аутоагресивна поведінка, суїцидальність, мотиви, депресія, тривожність, чинники, деструктивність, депривації, превентивні дії

Анотація

Анотація. У статті розглянуті причини, що можуть спричинити аутоагресивні наміри молоді; розкриті передумови суїцидальної поведінки юнацтва, її чинники. Доведено, що у кожному конкретному випадку своєрідність аутоагресивних намірів зумовлюється психологічною унікальністю, неповторністю досліджуваного (його внутрішнього світу, життєвого досвіду тощо), специфікою індивідуальних властивостей. Зазначено про необхідність запровадження превентивної психології.

Біографія автора

Тарас Гаврилишин

вчитель англійської мови, Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 36, Дрогобич, 82100, Україна (havrylyshyn.com@gmail.com)

Посилання

Barkhalenko, Ye.V. (2000). Deiaki chynnyky, shcho formuiut suitsydalnu povedinku nepovnolitnikh zasudzhenykh syrit [Some factors that shape the suicidal behavior of convicted orphans]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, Correction, Prevention (pp. 186–188). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Vashchenko, R.V., & Sulytskyi, V.V. (2000). Struktura psykholohichnoho vtruchannia pislia suitsydalnoi sproby [The structure of psychological intervention after a suicidal attempt]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, Correction, Prevention (pp. 121–140). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Volodarska, N.D. (1994). Problema dezadaptatsii osobystosti u yunatskomu vitsi [The problem of disadaptation in the youth]. Suchasna psykholohiia v tsinnisnomu vymiri: materialy Tretikh Kostiukivskykh chytan – Modern psychology in the value dimension: Proceedings of the 3rd Kostyuk Readings (Vol. 1, pp. 57–60). Kyiv [in Ukrainian].

Vrono, E.M. (1988). Diagnostika suitcidalnogo povedeniia pri razlichnykh variantakh depressii u detei i podrostkov [Diagnosis of suicidal behavior in various types of depression in children and adolescents]. Nauchnye i organizatcionnye problemy suitcidologii – Scientific and organizational problems of suicidologists (pp. 80–89). Moskva: Izd. Moskovskogo NII psikhiatrii MZ RSFSR [in Russian].

Videnko, O.I. (2000). Suitsydalni namiry u psykholohichnomu portreti zlochyntsia [Suicidal intentions in the psychological portrait of the offender]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, correction, prevention (pp. 152–155). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Havrylyshyn, T. (2017). Vyvchennia problemy tryvozhnosti starshoklasnykiv u navchalno-vykhovnomu protsesi [Studying the problem of anxiety of high school students in the educational process]. Problemy humanitarnykh nauk. Seriia «Psykholohiia» – Problems of Humanities. Series of «Psychology», 41, 18–27. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Kobylchenko, V.V. (2000). Problema pidlitkovoho suitsydu [The problem of adolescent suicide]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, correction, prevention (pp. 17–22). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Malkhazov, O.R. (2000). Psykhofiziolohichni mekhanizmy rehuliatsii dii i diialnosti osobystosti [Psychophysiological mechanisms of regulation of actions and activities of the individual]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, correction, prevention (pp. 88–96). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Pampura, I.I., & Ivanenko, S.V. (2000). Zhyttieva kryza yak odna z prychyn suitsydalnykh namiriv [The life crisis is one of the causes of suicidal intentions]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, correction, prevention (pp. 188–192). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Reznikova, O.V., & Kushnarov, S.V. (2000). Suitsydalni proiavy osobystosti – khvoroba tsyvilizatsii [Suicidal manifestations of personality – a disease of civilization]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky: diahnostyka, korektsiia, profilaktyka – Psychology of Suicidal Behavior: Diagnosis, correction, prevention (pp. 25–28). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

Slutckii, A.S., & Zanadvorov, M.S. (1992). Nekotorye psikhologicheskie aspekty povedeniia suitcidentov [Some psychological aspects of suicidal behavior]. Psikhologicheskii zhurnal – Psychological Journal, 13, 77–85 [in Russian].

Khrystiuk, O.S. (2000). Hrupova psykhoterapiia osobystosti z suitsydalnymy tendentsiiamy [Group psychotherapy in particular suicidal tendencies]. In S.I. Yakovenko (Ed.), Psykholohiia suitsydalnoi povedinky – Psychology of Suicidal Behavior (pp. 44–51). Kyiv: RVV KIVS [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-10

Номер

Розділ

Статті