ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ НЕВРОТИЧНІ ОЗНАКИ

Автор(и)

  • Світлана Ісаєвич

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-8437.47.229346

Ключові слова:

професійна компетентність; психопрофілактика; дитячі неврози; міждисциплінарний підхід; когнітивний компонент готовності

Анотація

Анотація. У статті здійснено спробу теоретичного аналізу проблеми професійної компетентності майбутніх психологів щодо профілактичної роботи з дітьми, що мають невротичні ознаки. Завдяки визначенням різних наукових підходів, виявлено психологічні особливості та специфіку зазначеного явища. Компетентність майбутніх фахівців щодо профілактичної діяльності – категорія поліфункціональна, має кількарівневу структуру (фахові знання й уміння, ціннісні орієнтації, ставлення до професійної діяльності (мотивація) і здатність її удосконалювати, результативність праці тощо), характеризує особистість як суб᾿єкта певного виду діяльності й забезпечує досягнення успіху.

Запропоновано комплексний підхід до проблеми змісту професійної підготовки психологів щодо профілактики труднощів особистісного формування молодших школярів з невротичними ознаками. Припущено, що формування професійної компетентності майбутніх психологів в інноваційних умовах вищої професійної освіти буде успішним, якщо застосувати міждисциплінарний підхід до означеної проблеми. Для цього слід залучити прогресивні дослідження психології, медицини, пропедевтики, педагогіки, соціології тощо. Нами представлено результати емпіричного дослідження когнітивного компонента готовності студентів-психологів до профілактичної діяльності та визначено рівні готовності майбутніх психологів щодо профілактичної роботи – репродуктивний (низький), репродуктивно-продуктивний (нижче середнього), продуктивний (вище середнього) та творчий (високий).

Визначено найважливіші умови щодо підготовки майбутніх психологів до профілактичної роботи з дітьми, що мають невротичні ознаки. Виділено певні чинники формування професійної компетентності майбутніх психологів щодо профілактичної діяльності.

Біографія автора

Світлана Ісаєвич

старший викладач кафедри психології, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, індекс 88000 (svitlanaisaevic@gmail.com)

Посилання

Antonova, N.O. (2011). Psykholohichni determinanty hotovnosti do profesiinoi diialnosti psykholoha [Psychological determinants of readiness for professional activity of a psychologist]. In S.D. Maksymenko & N.O. Yevdokymova (Eds.), Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletin of Mykolayiv State University named after V.O. Sukhomlinsky. Psychological Sciences Series, 2 (6), 20‒24. Mykolaiv: MDU im. V.O. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Barinova, L.Ya. (2014). Psykholohichna kompetentnist osobystosti [Psychological competence of the individual]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova. Psykholohiia – Bulletin of ONU named after I.I. Mechnikov. Psychology, 19, 1 (31), 29‒35 [in Ukrainian].

Briukhovetska, Ye.V. (2013). Sutnist i struktura profesiinoi kompetentnosti [The essence and structure of professional competence]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka – Spirituality of personality: methodology, theory and practice, 3, 12‒19. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_3_4 [in Ukrainian].

Zimnyaya, I.A. (2006). Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezultata sovremennogo obrazovaniya [Key competencies ‒ a new paradigm of the result of modern education]. Internet-zhurnal «Eydos» – Internet magazine «Eidos». Retrieved from http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm [in Russian].

Isaievych, S.I. (2017). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh psykholohiv shchodo profilaktychnoi roboty z ditmy, shcho maiut nevrotychni oznaky [Features of professional training of future psychologists on preventive work with children with neurotic symptoms]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. 9: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia ‒ Actual problems of psychology: a collection of scientific works of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology NAPS of Ukraine. Vol. IX: General psychology. Historical psychology. Ethnic psychology, 10, 57‒65. Kyiv; Nizhyn [in Ukrainian].

Maidannyk, V.H., Khaitovych, M.V., & Isaievych, S.I. (2002). Diahnostyka i korektsiia shkilnoi dezadaptatsii u ditei: metodychni rekomendatsii [Diagnosis and correction of school maladaptation in children: methodical recommendations]. Uzhhorod: «Veta» ‒ «Zakarpattia» [in Ukrainian].

Palahin, O., & Kurhaiev, O. (2009). Mizhdystsyplinarni naukovi doslidzhennia: optymizatsiia systemno-informatsiinoi pidtrymky [Interdisciplinary research: optimization of system and information support]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 14‒25 [in Ukrainian].

Trotskaya, A.I. (2006). Pedagogicheskie aspekty formirovaniya professionalnoy kompetentnosti budushchego pedagoga [Pedagogical aspects of the formation of professional competence of a future teacher]. Portal tekhnologicheskogo obrazovaniia – Technology education portal (pp. 1‒4) [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

Статті